Zásady ochrany osobních údajů


OBECNÉ INFORMACE O ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ1. Tyto podmínky obsahují informace o zásadách a postupech při zpracování osobních údajů, které probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění.
Tyto podmínky budeme v případě potřeby aktualizovat. Dojde-li v těchto podmínkách k podstatné změně ve způsobech nakládání s osobními údaji, informuje vás o těchto změnách na Webové stránce.

2. Ujišťujeme vás, že věnujeme zvláštní péči ochraně vašich osobních údajů, a zejména zajišťujeme, aby údaje, které shromažďujeme, byly zpracovávány v souladu se zákonem; pouze pro označené, zákonem povolené účely a nejsou předmětem dalšího zpracování v rozporu s těmito účely. Kromě toho dbáme na to, aby údaje, které shromažďujeme, byly věcně správné a přiměřené ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány, a uchováváme je ve formě, která umožňuje identifikaci osob, kterých se týkají, ne déle, než je nezbytné k dosažení účelu zpracování.

3. Ve všech záležitostech týkajících se ochrany vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese info@furnipol.cz .KDE ZÍSKÁME VAŠE ÚDAJE A KDO JE JEJICH SPRÁVCE?1. Správcem Vašich údajů je Furnipol Sp. z o.o. [dále také jen: Furnipol].

2. Údaje, které zpracováváme, jste nám poskytli během procesu registrace účtu na webových stránkách www.furnipol.cz, shromáždili jsme je během vaší činnosti na našich webových stránkách nebo při zadávání objednávky prostřednictvím zákaznické infolinky.ZA JAKÝM ÚČELEM A NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ VAŠE ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?1. Primárním účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění povinností vyplývajících ze smlouvy mezi námi a vyřizování Vašich objednávek. Kromě toho zákon vyžaduje, abychom zpracovávali vaše údaje pro daňové a účetní účely.

2. Kromě toho na základě oprávněného zájmu společnosti Furnipol zpracováváme vaše údaje pro následující účely:

• poskytování platebních služeb,

• zajištění bezpečnosti webových stránek a předcházení podvodům a zneužití;

• sledování vaší aktivity a všech ostatních uživatelů na webu za účelem rozvoje a zlepšování funkčnosti webu, posuzování hlavních zájmů a potřeb uživatelů a informování vás o produktech, které by vás mohly zajímat, a speciálních nabídkách;

• provádění námi povolených marketingových aktivit, které spočívají v kontaktování prostřednictvím dostupných komunikačních kanálů, zejména e-mailem nebo telefonicky;

• vyřizování vašich požadavků podaných zejména na oddělení služeb zákazníkům a prostřednictvím kontaktního formuláře v situaci, kdy přímo nesouvisí s plněním smlouvy;

• organizování věrnostních programů, soutěží a propagačních kampaní;

• • pro účely archivace, po dobu stanovenou v předpisech, za účelem zajištění odpovědnosti (prokazující dodržování našich povinností vyplývajících ze zákona).

• provádění statistických analýz;

• vymáhání pohledávek; vedení soudních, rozhodčích a mediačních řízení;

3. Pokud souhlasíte, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem:

• ukládání dat do souborů cookie, shromažďování dat z webových stránek a mobilních aplikací;

• pořádání soutěží a propagačních kampaní, kterých se můžete zúčastnit;

4. Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete vyjádřit a odvolat kdykoli po přihlášení na webové stránce www.furnipol.cz.JE POSKYTOVÁNÍ ÚDAJŮ POVINNÉ?1. V případě uzavření a plnění smlouvy zpracováváme pouze údaje, bez kterých nelze smlouvu plnit. Neposkytnutí údajů nezbytných pro uzavření a plnění smlouvy bude mít za následek, že ji s vámi nebudeme moci uzavřít nebo plnit. To platí i pro údaje, které musíme shromažďovat z důvodu nám uložené zákonné povinnosti.

2. V každé situaci, kdy získáme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů, je zcela dobrovolný. Pokud souhlas, o který žádáme, neudělíte, pak neprovedeme úkon, kterého se daný souhlas týká.

3. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracování vašich osobních údajů založeno na oprávněném zájmu nebo pro statistické účely a námitka je odůvodněna konkrétní situací, ve které jste se ocitli.JAKÁ MÁTE PRÁVA TÝKAJÍCÍ SE ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ?1. Zajišťujeme realizaci vašich práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tj. právo na přístup k vašim údajům, jejich opravu a smazání, omezení jejich zpracování, právo na jejich přenositelnost, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování , včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

2. Můžete nám podat žádost ohledně práv týkajících se osobních údajů pro:

• oprava (oprava údajů)

• vymazání údajů zpracovávaných neoprávněně nebo zveřejněných na našich webových stránkách;

• omezení zpracování (pozastavení operací s údaji nebo nevymazání údajů – dle podané žádosti);

• přístup k údajům (pro informace o údajích, které zpracováváme, a kopii údajů);

• předání údajů jinému správci údajů nebo vám (v rozsahu uvedeném v čl. 20 GDPR (GDPR)).

3. Příslušný požadavek lze zaslat na adresu info@furnipol.cz. Abychom zajistili, že máte nárok podat žádost, můžeme vás požádat o poskytnutí dalších informací, které nám umožní žadatele ověřit.

4. Rozsah každého z těchto práv a situace, ve kterých je lze uplatnit, vyplývají z ustanovení zákona. Jaké právo můžete uplatnit, bude záviset například na právním základu pro použití vašich údajů a účelu jejich zpracování.S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE1. Naši pověření zaměstnanci a spolupracovníci, kterým jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny, aby mohli plnit své povinnosti.

2. Subjekty, kterým pověřujeme plněním služeb souvisejících se zpracováním osobních údajů, na které máme nárok - budou to např. subjekty poskytující analytické služby a průzkumy veřejného mínění na internetu, subjekty provádějící mailingové kampaně, reklamní agentury.

3. Subjekty zpracovávající pro nás vaše údaje – např. naši subdodavatelé, banky, daňoví poradci, advokátní kanceláře, kurýrní společnosti;

4. Orgány veřejné moci jako je Policie, celní komora, orgány činné v trestním řízení, v souvislosti s jejich jednáním, subjekty provádějící vymáhání pohledávek - v případě nedoplatku z Vaší strany apod.PŘEDÁVÁME VAŠE ÚDAJE DO ZEMÍ MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR?1. Vaše údaje mohou být předány mimo Evropský hospodářský prostor, tj. společnosti Google LLC na základě příslušných právních záruk, což jsou standardní smluvní doložky na ochranu osobních údajů schválené Evropskou komisí.DOBA UCHOVÁVÁNÍ DAT1. Doba uchovávání vašich jednotlivých údajů souvisí s účely a důvody jejich zpracování. To znamená, že vaše údaje uchováváme a zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou pro účel, pro který byly získány.

2. Pokud je základem pro zpracování vašich údajů:

• váš souhlas – toto období trvá, dokud svůj souhlas neodvoláte nebo jej neučiníte neaktuálním (např. když se souhlas týkal služby, kterou již neposkytujeme);

• nutnost plnění smlouvy - údaje poskytnuté při nákupu zboží budou uchovávány do doby splnění smlouvy a uplynutí doby související s námi poskytovanými zárukami nebo zárukou;

• právní povinnost - do uplynutí zákonem požadované lhůty;

• realizace oprávněného zájmu – dokud tento zájem nezanikne.PROFILOVÁNÍ A CÍLENÍ1. Na našich webových stránkách umísťujeme tzv cílenou reklamu a profilovanou reklamu.

2. Cílení spočívá ve stanovení vhodných parametrů, které nám umožní oslovit skupinu příjemců, která nás nejvíce zajímá, ale tyto parametry nejsou příliš podrobné. Z tohoto důvodu je možné cílit reklamu například na základě volby média, času vysílání reklamy.

3. Profilování je zase způsob zpracování osobních údajů, který spočívá mimo jiné v o používání osobních údajů k analýze nebo předpovídání osobních preferencí, zájmů, důvěryhodnosti, umístění, chování nebo pohybu. Použití procesu profilování nám umožňuje podrobněji personalizovat reklamy a obsah, který vám bude prezentován.

4. Reklamy a obsah zobrazovaný na našich webových stránkách mohou být cílené nebo profilované, tj. směrované na zařízení a prohlížeče se specifickými vlastnostmi, podle různých kritérií.COOKIES1. Soubory cookie (cookies) jsou malé textové informace ve formě textových souborů, zasílané serverem a uložené na straně návštěvníka webové stránky (např. na pevném disku počítače, notebooku nebo na paměťové kartě chytrého telefonu – v závislosti na jakém zařízení pracujete). Podrobné informace o cookies, stejně jako historii jejich vytváření, naleznete mj. zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

2. Správce může zpracovávat údaje obsažené v souborech cookie, když návštěvníci používají Webové stránky pro následující účely: a) identifikace Příjemců služeb přihlášených do Internetového obchodu a prokázání, že jsou přihlášeni; b) zapamatování si produktů přidaných do košíku za účelem zadání objednávky; c) zapamatování údajů z vyplněných objednávkových formulářů, průzkumů nebo přihlašovacích údajů do Internetového obchodu; d) přizpůsobení obsahu webových stránek Internetového obchodu individuálním preferencím Příjemce služby (např. ohledně barev, velikosti písma, rozvržení stránky) a optimalizace využití stránek Internetového obchodu; e) vedení anonymních statistik ukazujících, jak jsou webové stránky internetového obchodu používány.

3. Většina webových prohlížečů dostupných na trhu ve výchozím nastavení přijímá soubory cookie. Každý má možnost upřesnit podmínky používání cookies pomocí nastavení vlastního webového prohlížeče. To znamená, že můžete například částečně omezit (např. dočasně) nebo zcela zakázat možnost ukládání Cookies – v druhém případě to však může mít vliv na některé funkcionality Webu.

4. Podrobné informace o změně nastavení pro soubory cookie a jejich samoodstranění v nejoblíbenějších webových prohlížečích jsou k dispozici v části nápovědy webového prohlížeče a na následujících webových stránkách (stačí kliknout na odkaz):

v prohlížeči Chrome

v prohlížeči Firefox

v prohlížeči Internet Explorer

v prohlížeči Opera

v prohlížeči Safari

5. Správce dále zpracovává anonymizované provozní údaje související s užíváním Webu (tzv. logy - IP adresa, doména) za účelem generování statistik nápomocných při správě Webu. Tyto údaje jsou souhrnné a anonymní, to znamená, že neobsahují prvky identifikující osoby navštěvující web. Protokoly nejsou poskytovány třetím stranám.POSTUP PŘI ZMĚNĚ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ1. Naše nabídka se bude časem rozšiřovat. Změní se také technologie, normy a požadavky související s podnikáním na internetu. To znamená, že v budoucnu budeme moci, a někdy budeme muset, zavést úpravy Zásad ochrany osobních údajů. S každou změnou se na Webu objeví nová verze Zásad ochrany osobních údajů spolu s příslušnou zprávou a bude v platnosti v novém znění ode dne oznámení o jejich změně. Významné změny Zásad ochrany osobních údajů budou sděleny přímo na e-mailovou adresu uživatelů Webu.
Showroom:FURNIPOL LOUNGE s.r.o.
Ostrava OC Futurum,
Varenská 50, Moravská Ostrava a Přívoz, 702 00

Pondělí - Sobota: 9:00 - 19:00
Neděle: 10:00 - 18:00


Infolinka

kontakt pouze telefonicky nebo e-mailem
Pondělí - Pátek: 9:00 - 19:00
Sobota: 9:00 - 19:00
Neděle: 9:00 - 19:00
+420 602 654 683

info@furnipol.cz

Poplatek za připojení dle sazby poskytované operátorem dle aktuálního ceníku.

Užitečné odkazy

O nás
Doprava a platba
Obchodní podmínky
FAQ
Kontakt
Reklamační formulář
Zásady ochrany osobních údajů

Najdete nás na:

Zůstaňte v obraze s našimi novinkami, speciálními nabídkami a probíhajícími akcemi.

Naše internetové obchody v Evropě: