Kategorie

Informace

Nejprodávanější produkty

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Obecné podmínky reklamace

 • Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

 • Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

  1. Na e-mailovou adresu provozovatele
  2. Poštou na adresu provozovatele
  3. Osobním doručením

 • Reklamaci je možné uplatnit na kterékoliv pobočce prodávajícího

  Kupujícímu je povinen uvést:

  1. Číslo objednávky
  2. Co nejvýstižnější popis závad
  3. Fotografie poškození, pokud je to možné
  4. Doložit doklad o vlastnictví zboží (při převzetí zboží je dodána faktura a dodací list)
 • V případě, že kupující nedodá prodávajícímu dostatečné podklady či informace pro posouzení reklamace, především podklady uvedené v předchozím bodě tohoto reklamačního řádu, není prodávající schopen reklamaci posoudit ani o ní rozhodnout. Po dobu prodlení kupujícího s dodáním chybějících podkladů neběží prodávajícímu lhůty pro rozhodnutí a vyřízení reklamace stanovené tímto reklamačním řádem.

 • V případě dodání nedostatečných podkladů nebo informací pro posouzení reklamace je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů, od uplatnění reklamace kupujícím kupujícího informovat o nutnosti doložení dalších podkladů nebo informací.

 

Povinnosti prodávajícího

 • Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, nebo telefonicky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

 • Prodávající je oprávněn nechat odborně posoudit vady zboží. Doba, po kterou je vada posuzována, se nezapočítává do lhůty pro rozhodnutí o reklamaci.

 • Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 • Reklamace je za vyřízenou považována okamžikem, kdy o této skutečnosti prodávající informuje kupujícího. Jakmile je reklamace vyřízena má kupující povinnosti si zboží vyzvednout. V opačném případě je prodávající oprávněn si účtovat poplatek za uskladnění.

 • Prodávající je povinen kupujícímu vydat bez zbytečného odkladu poté, kdy kupující uplatnil právo z vadného plnění, písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Reklamace uplatněná v záruční době

 • Ke každému zboží je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit jako záruční, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží odebráno osobně, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od dopravce.

 • Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen do 2 pracovních dnů podat písemně zprávu adresovanou na prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější reklamace nebude uznána.

 

Práva z vadného plnění

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

  1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  2. se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  3. věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  4. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupující působilo značné obtíže.

 • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 • Pokud práva z odpovědnosti za vady nejsou uplatněna v záruční době, resp. v době pro uplatnění práva z vad, stávají se nevymahatelnými.

 

Způsob reklamace

 • Zákazník doručí na vlastní náklady i riziko reklamovaný výrobek na adresu prodejce. Zboží musí být v úplném stavu. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovující přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. Ke každé položce je kupující povinen prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodejce a uvést přesný popis závad a četnost výskytu.

 • Prodejce po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybnou obsluhou, mechanickým poškozením atd.). Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv za taxi službu).

 • Nárok na uplatnění odpovědnosti za vady zaniká v následujících případech, kdy vada byla způsobena:

  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
  • zboží bylo poškozeno vnějšími událostmi, jako jsou přírodní živly
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

 

O doručovací adrese zboží, které reklamujete budete onformování prostřednictvím našich pracovníků.


Zboží bude našimi pracovníky převzato a zkontrolováno. Prosíme o sdělení termínu odeslání zboží.